موضوع شرکت - طراحی - نظارت - اجرا - مشاوره

 

مشاوره و طراحی پروژه های عمرانی، معماری و شهرسازی، پیمانکاری و اجرای پروژه های عمرانی، فعالیت و مطالعات در مراحل شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی طرح ها،تهیه نقشه اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح ها ، نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره های بهره برداری و نگهداری، پژوهش و مطالعه در حوزه هنر معماری و ساختمان، طراحی و اجرای پروژه های مرمتی.

انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای از قبیل خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی با توجیه فنی و اقتصادی و تهیه طرح های اجرای معماری و شهرسازی اعم از ساختمان آمایش سرزمین طرح های جامع منطقه ای و شهرستان و شهر و حریم آنها طرح های هادی شهری و روستایی طرح های تفصیلی و آماده سازی اراضی مکانیکی و استقرار فعالیت ها اسکان شهرک های صنعتی، تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرای طرح ها و نظارت بر حسن اجرای آنها ، انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره های بهره برداری و نگهداری انجام امور مربوط به صادرات و واردات خدمات فنی و مهندسی اعم از اعطا یا اخذ نمایندگی از مهندسین مشاور داخلی و مشارکت با آنها.

دریافت متن موضوع شرکت